Regulamin sklepu internetowego Hexal Design

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hexaldesign.com
Właścicielem strony, sklepu jak również Sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest Magdalena Wojciechowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolomitowa 22 05-077, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9522007862, REGON 521888143, zwany zamiennie Usługodawcą.
Dane kontaktowe Sprzedającego:
Adres: ul. Dolomitowa 22, 05-077 Warszawa
Mail: hexaldesign@gmail.com
Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.
Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Usługodawca (Sprzedawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej wykonywane ręcznie elementy wystroju wnętrz , według własnego projektu w formie gotowych wyrobów. Usługodawca podejmuje także realizację Usług dodatkowych na zlecenie Klienta, które wymagają bezpośredniego kontaktu drogą mailową z tym podmiotem celem skonkretyzowania świadczenia. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.
Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.hexaldesign.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, jak również wszelkie inne informacje jakie Sprzedawca uzna za wartościowe dla Klienta.
Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były jak najwyższej jakości i najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności określone produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy takie umowy zawarli.
Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.hexaldesign.com są cenami brutto i podawane są w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, wyłącznie w języku polskim.
Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku, gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
Sprzedawca dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu w formie rachunku uproszczonego lub na życzenie klienta faktury bez VAT.
Sprzedawca zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenie dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.
Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.
Jedyną formą płatności za produkty jest przedpłata.
Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu internetowego na podany numer konta bankowego lub za pośrednictwem Przelewy24. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient dokona zapłaty ceny produktu oraz kosztów jego dostawy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Bezpieczeństwo płatności online zapewnia DialCom24 Sp. z o.
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Produkty są dostarczane na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy opcji „Przelew bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej lub kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.
Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.
Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do Klienta.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany w ramach Usługi dodatkowej, tj. na zamówienie indywidualne, zrealizowane według specyfikacji Klienta.
Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego, wskazany w niniejszym regulaminie.
Wzór oświadczenia dostępny jest na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu.
Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenia używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego produktu, wyłącznie w drodze przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
imię i nazwisko lub firmę kupującego;
adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie objęte są 2 letnią gwarancją.
Do trybu zgłaszania wad objętych gwarancją stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zgłaszania reklamacji.
Gwarancja obejmuje wady ukryte, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Wady objęte gwarancją obejmują wszelkie aspekty związane z wytrzymałością produktu, tj. obejmujące usterki konstrukcyjne.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Wojciechowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolomitowa 22, 05-077, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9522089848, REGON 365873857
2. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
3. Dane Klienta są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do dopasowania treści strony do preferencji Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.
4. Dane Klienta gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 2. to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.
5. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Klienta są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.
6. W celu dokonania przez Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe Klienta są przekazywane firmie Przelewy24, świadczącej usługę płatności online.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec Usługodawcy, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Klienta, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Usługodawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował należności wobec Usługodawcy lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Klienta chęci ich usunięcia.
12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).