Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego HEXAL design

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hexaldesign.com
 2. Właścicielem strony, sklepu jak również Sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest Adam Wojciechowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolomitowa 22 05-077, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9522089848, REGON 365873857, zwany zamiennie Usługodawcą.
 3. Dane kontaktowe Sprzedającego:

Adres: ul. Dolomitowa 22, 05-077 Warszawa

Mail: hexaldesign@gmail.com

Numer telefonu:  792 395 796

 1. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca (Sprzedawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 3 Informacje o produktach
 1. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej wykonywane ręcznie elementy wystroju wnętrz , według własnego projektu w formie gotowych wyrobów. Usługodawca podejmuje także realizację Usług dodatkowych na zlecenie Klienta, które wymagają bezpośredniego kontaktu drogą mailową z tym podmiotem celem skonkretyzowania świadczenia. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.
 2. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.hexaldesign.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 3. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, jak również wszelkie inne informacje jakie Sprzedawca uzna za wartościowe dla Klienta.
 4. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były jak najwyższej jakości i najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności określone produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy takie umowy zawarli.
 6. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • 4 Zamówienia
 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.hexaldesign.com są cenami brutto i podawane są w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, wyłącznie w języku polskim.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku, gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 8. Sprzedawca dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenie dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.
 11. Jedyną formą płatności za produkty jest przedpłata.
 12. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu internetowego na podany numer konta bankowego lub za pośrednictwem Przelewy24.
 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient dokona zapłaty ceny produktu oraz kosztów jego dostawy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
 14. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 16. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 17. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 18. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia DialCom24 Sp. z o.

 

 • 5 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkty są dostarczane na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy opcji „Przelew bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 5. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
 6. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej lub kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie i nie nosi znamion zewnętrznych uszkodzeń. Gdy istnieje podejrzenie naruszenia paczki, należy  spisać stosowny raport w obecności osoby, która ją doręczyła bądź nie przyjmować przesyłki (zrezygnować z jej odbioru) i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Z chwilą wydania przesyłki ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.
 2. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar zgodny ze stanem faktycznym, tj. bez wad, w stanie nienaruszonym. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, nie może być zniszczony.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany w ramach Usługi dodatkowej, tj. na zamówienie indywidualne, zrealizowane według specyfikacji Klienta.
 6. Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego, wskazany w niniejszym regulaminie.
 7. Wzór oświadczenia dostępny jest na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu.
 8. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenia używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego produktu, wyłącznie w drodze przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 • 7 Reklamacje
 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 • 8 Gwarancja
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie objęte są 2 letnią gwarancją.
 2. Do trybu zgłaszania wad objętych gwarancją stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zgłaszania reklamacji.
 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Wady objęte gwarancją obejmują wszelkie aspekty związane z wytrzymałością produktu, tj. obejmujące usterki konstrukcyjne.
 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Właściciel strony dołoży wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).